EFFAT turi priekaištų Tvaraus pesticidų naudojimo reglamentui

Pavėlavusi tris mėnesius, Europos Komisija pagaliau paskelbė pasiūlymus dėl tvaraus augalų apsaugos produktų naudojimo (SUR) reglamento, patvirtinančio strategijos „nuo ūkio iki stalo“ tikslus: iki 2030 m. pesticidų naudojimą sumažinti 50 proc. Nors Komisija nustatė ambicingus mažinimo tikslus, tačiau jų nepakanka, kad būtų užtikrinta žemės ūkio darbuotojų sveikatos sauga, skelbia EFFAT.

EFFAT palankiai vertina ambicingą tikslą sumažinti pesticidų kiekį 50 proc., nes naudojant mažiau pesticidų, sumažėja rizika žemės ūkio darbuotojų sveikatai ir saugai. Nepaisant to, EFFAT perspėja, kad reikia užtikrinti griežtą ir veiksmingesnę šių mažinimo tikslų stebėseną, nes duomenys apie faktinį pesticidų naudojimą toli gražu nėra patikimi. EFFAT taip pat apgailestauja, kad trūksta asmeninės atskaitomybės ir sankcijų darbdaviams, nesilaikantiems šių mažinimo tikslų.

EFFAT pasigenda aiškumo dėl darbuotojų sveikatos ir saugos, nors būtent šis klausimas yra vienas iš reglamento tikslų. Mat, konstatuojamosiose dokumento dalyse, kalbančiose apie saugų darbą, yra vienintelė nuoroda į galiojančius ES sveikatos ir saugos teisės aktus. EFFAT nuomone, reglamentas turėtų geriau paaiškinti ryšį tarp šių naujų nuostatų ir darbuotojų sveikatos ir saugos (DSS) bei darbdavių įsipareigojimus šiuo klausimu. Tekste turėtų būti paaiškinta, kaip šios naujos taisyklės ir esami DSS standartai ir įsipareigojimai papildo vienas kitą.

EFFAT apgailestauja, kad valstybėms narėms nėra aiškaus įpareigojimo pripažinti su pesticidų naudojimu susijusias profesines ligas. Pavyzdžiui, tik Prancūzija ir Italija oficialiai pripažįsta, kad Parkinsono liga yra susijusi su darbu ūkyje. Valstybės narės turi sudaryti palankesnes sąlygas pranešti apie profesinį vėžį, kurį sukelia pesticidai, ir tinkamai juos atpažinti bei kompensuoti. EFFAT pasisakys už tai, kad kiekvienam žemės ūkio darbuotojui būtų suteikta teisė susipažinti su oficialiais dokumentais, kuriuose nurodoma jų darbo metu naudotų pesticidų rūšis, kaip reikalaujama neseniai priimtoje EP rezoliucijoje dėl strategijos „nuo ūkio iki stalo“ (13 punktas). Šie dokumentai leistų žemės ūkio darbuotojams, susirgusiems dėl pesticidų poveikio, tinkamai atpažinti profesines ligas. Dokumentacija būtų itin svarbi tais atvejais, kai liga pasireiškia praėjus metams po žemės ūkio darbuotojo karjeros pabaigos.

Rengiant nacionalinius veiksmų planus, susijusius su pesticidų naudojimo mažinimu, labai svarbus yra socialinių partnerių dalyvavimas. Tenka apgailestauti, tačiau socialinių partnerių dalyvavimas tokiuose planuose minimas tik konstatuojamosiose dalyse. EFFAT stengsis užtikrinti, kad tai taptų aiškus įsipareigojimas visoms valstybėms narėms.

EFFAT visiškai palaiko naujas griežtesnes mokymo ir sertifikavimo taisykles. Tačiau ir vėl tenka konstatuoti, kad reglamente darbdaviams nėra aiškaus įsipareigojimo rengti mokymus apie pesticidų naudojimą ir už juos mokėti. Tai, kad profesionalaus vartotojo apibrėžime neskiriamas darbdavys ir darbuotojai, ateityje trukdys nustatyti darbdavio ir darbuotojo vaidmenį ir pareigas.

Reikia geriau apsvarstyti teisingo pereinamojo laikotarpio priemones: į tekstą neįtrauktos pagrindinės EFFAT teisingo perėjimo priemonės, pvz., būtinybė atlikti griežtą socialinio ir ekonominio poveikio vertinimą, susijusį su pesticidų mažinimu, arba išteklių, susijusių su socialinėmis sąlygomis, suteikimas.

Kristjan Bragason, EFFAT General Secretary

Kristjanas Bragasonas, EFFAT generalinis sekretorius, sakė: „Šis reglamentas yra geras žingsnis kuriant tvaresnį ir saugesnį žemės ūkio sektorių. Tačiau vis dar reikia esminių pokyčių, nes pesticidų pavojus Europoje yra tikras. Pesticidų ir agrocheminių medžiagų poveikis yra viena iš didžiausių rizikų, su kuria susiduria darbuotojai. Deja, vis dar iš esmės neįvertinta. Saugoti darbuotojų sveikatą reiškia siekti tikrai tvaraus žemės ūkio“. EFFAT atidžiai stebės teisėkūros procesą ir pasisakys už esminius pakeitimus, kurie būtų naudingi visiems Europos žemės ūkio darbuotojams.

Šaltinis:

https://effat.org/featured/effat-reaction-to-sustainable-use-of-pesticide-regulation/